Freedom Flight ::: پرواز آزادی - به رویاهای خود محکم بچسبید، زیرا اگر رویاها بمیرند، زندگی، پرنده بال شکسته‌ای می‌شود که قادر به پرواز نیست.
Please enable JavaScript!
Firs Iranian - American & Iranian - British pilots (Farhad & Arshid) are going around the world by a single engine.</br>پرواز به دور دنیا با هواپیمای یک موتوره توسط خلبانان ایرانی «فرهاد و آرشید»</br>پرواز آزادی نخستین بار در صنعت هواپیمایی ایران

Farhad & Arshid - فرهاد و آرشید